Betingelser

Paragraf.jpg

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelsesområde
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige leverancer, der foretages af SafeLight a/s (sælger), med mindre parterne skriftligt har aftalt noget andet. Forbehold/afvigelser taget af kunden er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

Alle leverancer gennemføres på grundlag af sælgers ordrebekræftelse, og eventuelle indsigelser i relation hertil skal skriftligt meddeles sælger senest 14 dage efter ordrebekræftelsens modtagelse.

Købers ordre er endelig, og køber har ikke ret til at annullere eller ændre en afgiven ordre.
Tilbud er gældende i 3 måneder, dog kan ændret lovgivning forkorte/ændre dette.

2. Pris
Den aftalte købesum er ab fabrik ekskl. moms og andre offentlige afgifter. Alle tilbud/ordrer er afgivet efter tilbudsdagens/ordredagens pris. Sælger forbeholder sig ret til ændringer efter leveringsdagens pris, under hensyntagen til mellemkommende valutakursstigninger, ændrede priser fra underleverandører, ændrede toldsatser, m.v.

Enhver ordre tillægges et gebyr for miljøbidrag. Miljøbidraget dækker over:

  • udgifter på abonnementer til el-returordningen
  • udgifter til håndtering af affald til el-returordningen
  • udgifter til håndtering af alt andet affald (pap, metal, batterier, mm.)
  • udgifter i forbindelse med administrativ håndtering af weee-miljøbidrag, NiCd-afgifter mm.
  • miljøafgifter og miljøbidrag, SafeLight a/s er pålagt af vores underleverandører

3. Betalingsbetingelser
Købesummen skal erlægges kontant ved varens levering, eller som det fremgår af fakturaen. Betaling sker til det af sælger på fakturaen anviste betalingssted.

Køber er ikke berettiget til at bringe eventuelle modkrav til modregning, medmindre sælger på forhånd har erklæret sig indforstået hermed. Køber kan kun få kredit, såfremt der kan opnås godkendt kreditforsikring.

Bliver den fastsatte betalingsfrist overskredet, tilskrives købesummen rente med 2% pr. påbegyndt måned. Der beregnes rentes rente.

Sælger kan kræve, at køber stiller uigenkaldelig bankgaranti som sikkerhedsstillelse både for opfyldelse af ordren og for eventuelle tidligere tilgodehavender.

Ved dellevering er sælger berettiget til at fakturere løbende i form af aconto-fakturering.

Sælger forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers økonomiske situation og betalingsevne ændrer sig væsentligt efter aftalens indgåelse.

4. Ejendomsret
Sælger bevarer ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen er betalt inkl. evt. renter og omkostninger til inddrivelse. Misligholder køber sin betalingsforpligtelse, er sælger således berettiget til at tilbagetage det solgte.

Indtil betaling har fundet sted, har køber pligt til at holde det købte behørigt forsikret, ligesom køber ikke må sælge eller pantsætte det købte, inden betaling er foretaget.

5. Leveringssted og -tid
Den i ordrebekræftelse, købekontrakt eller anden skriftlig aftale anførte levering anses at have fundet sted ved det købtes afsendelse fra sælgers hjemsted. Forsendelser sker således for købers regning og risiko til det af køber angivne sted. Køber skal selv drage omsorg for tegning af eventuelle transportforsikringer.

Medmindre køber fremsætter ønske om benyttelse af en bestemt forsendelsesmåde, forsendes alle varer på den måde, som sælger til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.

Alle aftalte leveringstidspunkter er omtrentlige. Sælger forbeholder sig ret til at udskyde leveringen. Udskydes leveringen med mere end 30 dage, er køber berettiget til at træde tilbage fra aftalen, uden at nogen af parterne i øvrigt har yderligere krav mod hinanden. Køber har ingen andre beføjelser i tilfælde af forsinkelse. Sælger påtager sig således intet ansvar for forsinkelser.

Meddelelse om leveringens udskydelse skal tilgå køber, så snart det står sælger klart, at levering til den aftalte termin ikke er mulig.

Sælger forbeholder sig ret til at standse levering, hvis selskabets betalingsbetingelser i relation til leveringer eller øvrige trufne aftaler ikke overholdes.

6. Reklamation og ansvar for mangler
Køber er forpligtet til at undersøge de leverede varer straks ved deres modtagelse. For mangler, som ikke kan konstateres straks ved varernes modtagelse, skal køber reklamere inden 8 dage efter, at manglen er eller burde have været opdaget. Sælgers mangelansvar bortfalder 2 år efter leveringsdagen, jfr. pkt. 5, såfremt reklamation ikke er sket.

Har køber reklameret rettidigt over en mangel, som skyldes fejl ved valg af materiale eller ved selve fremstillingen, er køber alene berettiget til at kræve omlevering. Omlevering skal ske ifølge nærmere aftale inden for rimelig tid under hensyntagen til produktionstiden. Modtager køber ej heller ved omleveringen varer af den aftalte kvalitet, er køber foruden at kunne kræve omlevering tillige berettiget til at træde tilbage fra aftalen for den mangelfulde leverede del af ordren. Køber har ikke andre beføjelser i tilfælde af mangler. Øvrige omkostninger, køber måtte have ifm. omlevering, herunder transport, rejseomkostninger, på- eller afmontering af defekte dele/produkter, er SafeLight a/s uvedkommende.

Sælger har intet ansvar for mangler ud over det ovenfor nævnte. Sælger har således intet ansvar for direkte og indirekte tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, avancetab og andet indirekte tab. Sælger er kun at betragte som komponent-leverandør og er derfor ikke underlagt regler i AB92/AB18. Det er købers ansvar, at en given leverance egner sig til det påtænkte formål.

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader, defekter, mangler el. lign., herunder forkortelse af funktionsdygtighedsperioden for sælgers produkter, når dette skyldes købers manglende korrekte behandling af produkterne, eller hvis køber har foretaget ændringer ved produktets/produktdeles form eller virkemåde. Sælger er ikke ansvarlig for rådgivning, projektering eller endelig myndighedsgodkendelse.

Tilbagelevering af varerne må kun finde sted efter forudgående aftale med SafeLight a/s, og SafeLight a/s forbeholder sig ret til at tage et retur gebyr på 25 % dog minimum kr. 70,00 pr. retursag/nr. Ved henvendelse til SafeLight a/s udleveres et returvarenummer, som skal påføres returseddel. Samtidig bedes køber medsende kopi af faktura vedrørende købte varer til kreditering. Køber betaler fragten på returvarerne til SafeLight a/s.

Vi gør opmærksom på, at specialfremstillede varer, skaffevarer, lyskilder og batterier ikke tages retur.

SafeLight a/s forbeholder sig retten til af afvise returnerede varer, hvis levering har fundet sted mere end 6 mdr. før returdatoen.

7. Produktansvar
Sælgers produktansvar reguleres af lov om produktansvar i det omfang, loven ufravigeligt pålægger sælger ansvar. Sælger er imidlertid i forhold til køber kun ansvarlig for direkte tab, som er forårsaget af sælgers mangelfulde ydelse. Sælger er således i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, kundetab eller andet indirekte tab.

Sælgers ansvar vil beløbsmæssigt være begrænset til det mindste af enten:

– 50% af forsikringssummen på sælgers gældende produktansvarsforsikring pr. skadestilfælde, eller
– Købesummen for det købte, som blev aftalt på købstidspunktet (evt. installering, montering, service og lign. indgår ikke i købesummen).

Sælger og køber skal straks orientere den anden part, hvis den ene part bliver pålagt produktansvar fra tredjemand. Hvis sælger måtte blive tilpligtet produktansvar over for tredjemand, holder køber sælger skadesløs efter samme princip som nævnt oven for.

Køber har pligt til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de solgte varer.

8. Force majeure
Sælger er berettiget til at træde tilbage fra aftalens opfyldelse, såfremt der på leveringstidspunktet foreligger eller vil foreligge omstændigheder, som

• forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld, eller
• sælger ikke er herre over, eller
• ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse,

såsom eksempelvis arbejdskonflikt, brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, herunder manglende eller mangelfuld fremstilling af de til varernes produktion fornødne støbeforme og/eller værktøjer.

Såfremt force majeure omstændigheder indtræffer, giver sælger køber underretning herom. Køber kan ikke gøre krav gældende imod sælger i denne anledning.

9. Værneting
Tvistigheder i anledning af aftalen skal afgøres i henhold til dansk ret ved sælgers hjemting.

10. Persondatapolitik
I forbindelse med kundeforhold samt udsendelse af nyhedsbreve har vi kun registreret almindelige persondata, for-, mellem- og efternavn, virksomhedsrelateret direkte e-mail og telefonnumre. Bemærk, at vi hverken indsamler eller registrerer personfølsomme data i vores systemer, og vi vil som altid passe omhyggeligt på dine oplysninger. Personoplysningerne vil alene blive behandlet af SafeLight a/s. Vi deler eller sælger aldrig persondata til samarbejdspartnere eller tredjemand.

Du kan som kunde til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at skrive direkte til os på info@safelight.dk eller ved at klikke på Afmeld nederst i højre hjørne. Du kan desuden bede os slette dine persondata, såfremt vores kundeforhold ophører. Vi vil så stoppe med fremsendelse af nyhedsbreve og slette dine persondata fra vore arkiver. Dine persondata opbevares kun, så længe det er nødvendigt, for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder formål fastsat i anden lovgivning.